Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา- หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla 3.2 : สำหรับผู้ดูแลระบบ
วันที่ 26/02/2015 17:11 ผู้เขียน admin Hits 333
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา/ หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla 3.2 : สำหรับผู้ดูแลระบบให้กับบุคลากรของภาควิชาและส่วนงานในคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของโปรแกรมและสามารถใช้งานเว็บไซต์ภาควิชา/ หน่วยงาน สำหรับการเป็นผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อีกทางหนึ่งด้วย

  
  
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM