Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ
วันที่ 27/01/2015 16:38 ผู้เขียน admin Hits 330
Print Pdf Email RSS
             ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัทราภรณ์ ดุริยกรกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงาน เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM