Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

อบรมครูฯ สะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ : การอบรมหลักวิธีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19/01/2015 11:45 ผู้เขียน admin Hits 351
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมแบบวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ : การอบรมหลักวิธีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เป็นการสนับสนุนครูในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาของ สสวท. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เสริมสร้างขีดความสามารถของครูผู้สอนในการศึกษาวิจัยด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีการบรรยาย “หลักวิธีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา” ณ ห้อง CL-601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ข้อมูล ณ บริเวณหาดบางแสน (วิเคราะห์น้ำเค็ม) แหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย (วิเคราะห์น้ำจืด) และห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.วิชญา กันบัว ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา อ.วิโรจน์ เครือภู่ และ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ทั้งนี้ ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ และ  น.ส.สุวินัย มงคลธารณ์ ผู้ชำนาญการ จาก สสวท. เข้าร่วมด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM