Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ 19/01/2015 11:39 ผู้เขียน admin Hits 825
Print Pdf Email RSS

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ และหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตภาคตะวันออกได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ห้องท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ อบรมครู นิทรรศการภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-201 บุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีและภาควิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คนไทยลดพุง” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]  [ VDO บุคลากรเข้าร่วม "คนไทยลดพุง" ของ สสส. (VDO1 Full) (VDO2
 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM