Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ 12/01/2015 09:52 ผู้เขียน admin Hits 427
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดย เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) จัดพิธีสงฆ์เลี้ยงพระเพล และทำบุญอาคารฯ มี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ บุคลากร ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และเวลา ๑๗.๓๐ น. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มีการแสดงจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ การรำอวยพรจากลูกหลานบุคลากรคณะ และการจับของรางวัล โดยในปีนี้คณะผู้บริหารได้นำทองคำรูปพรรณรวม ๗ ชิ้น มาจับรางวัลด้วย ซึ่งตลอดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


 ภาพกิจกรรม : VDO การแสดงบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM