Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการฝึกอบรมระบบจัดการการฝึกงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 24/12/2014 16:52 ผู้เขียน admin Hits 275
Print Pdf Email RSS
        งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมระบบจัดการการฝึกงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกงานของนิสิตแต่ละภาควิชา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการฝึกงานของนิสิต เพื่อให้ทุกภาควิชาใช้เป็นในแนวทางเดียวกัน และเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับองค์มากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญา ประมงกิจ จากสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM