Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายวิจัย NANO SEA
วันที่ 31/10/2014 16:44 ผู้เขียน admin Hits 451
Print Pdf Email RSS
      เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม CL-601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายวิจัย NANO SEA ในประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการจัดประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายวิจัย NF-POGO Alumni Network for Oceans ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NANO SEA) ซึ่งมีสมาชิกจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยและการเรียนการสอน
      โดยมี Dr.Vikki Cheung {Partnership for the Observation of Global Oceans (POGO)} จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในรอบปีที่ผ่านมา และประชุมหารือร่างข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการในปีถัดไป 
      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดโครงกา

(เว็บไซต์เครือข่าย 
http://www.nf-pogo-alumni.org/)

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM