Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 24/10/2014 15:43 ผู้เขียน admin Hits 333
Print Pdf Email RSS
         เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน แนวทางการทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี บรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล บรรยายเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” และ ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]
 

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM