Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 21/10/2014 14:01 ผู้เขียน admin Hits 505
Print Pdf Email RSS

            เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 และห้องปฏิบัติการ SD-103, SD-311, SD-312 คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการบริการวิชาการ “บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๒ จำนวน ๗๙ คน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมทั้งการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ แพลงก์ตอนพืช (ศึกษาชนิดและโครงสร้างของสาหร่ายในแหล่งน้ำซึ่งเป็นอาหารของสัตว์หน้าดิน) กลุ่มที่ ๒ หน้าที่ของราก (ศึกษาการทำงานของรากในการคัดแยกและดูดซึมสารอาหาร) และ กลุ่มที่ ๓ พืชหลอดแก้ว (ศึกษาการงอกของเมล็ดโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) วิทยากรโดย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ ดร.นิตยา ไชยเนตร และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
  
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM