Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 20/10/2014 11:28 ผู้เขียน admin Hits 355
Print Pdf Email RSS

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการครู สควค. รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษามากขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งตลอดการอบรมเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษทั้งหมด

            โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๒ และ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดารณี ภุมวรรณ และทีมงาน ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติและทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”  Professor Dr.Frederick W.H.Beamish ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์” และ ผศ.ดร.จันทร์พนิด สุระศิลป์ ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติและทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งมี ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม : วันที่ ๑๒ | วันที่ ๑๙ ]
 

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM