Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการการจัดการเรียนการสอนทางเคมีผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา
วันที่ 13/10/2014 18:14 ผู้เขียน admin Hits 433
Print Pdf Email RSS
         ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนทางเคมีผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษาในโครงการ สควค. รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ รวมถึงนิสิตเก่าของหลักสูตรและนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสค์เพื่อนิสิตดังกล่าวมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา และเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรฯ ให้เป็นบุคลากรครูที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย บรรยายเรื่อง “สะเต็มศึกษา” อ.ศานิกานต์ เสนีวงศ์ กิจกรรมเรื่อง “ช่วยเหลือนกเพนกวิน” และ ดร.วันชัย น้อยวงศ์ กิจกรรมเรื่อง “อุปกรณ์ดักกุ้งฝอย” และได้รับเกียรติจาก ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM