Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 05/10/2014 15:18 ผู้เขียน admin Hits 308
Print Pdf Email RSS
     เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นศูนย์โครงการ สควค. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมให้มีโครงการ สควค. นั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา ความเป็นอยู่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน/ การทำวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนเรียน ระเบียบการต่างๆ รวมถึงรับทราบในเรื่องการประกันคุณภาพกับการศึกษา อีกทั้งพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา

     ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ดร.ศิริพรรณ บรรหาร กล่าวรายงานและบรรยาย “การเรียนการสอนและการทำวิจัย” และ ดร.ทรงกลด สารภูษิต บรรยาย “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” ทั้งนี้มีหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และกรรมการหลักสูตร เข้าร่วมต้อนรับและชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM