Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑-๒๕๕๗
วันที่ 05/10/2014 15:12 ผู้เขียน admin Hits 552
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๕ แห่ง ได้แก่
        ๑. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนจำนวน ๓๗ คน
        ๒. สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจำนวน ๓๕ คน
        ๓. สาขาเคมี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจำนวน ๓๖ คน
        ๔. สาขาชีววิทยา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง มีนักเรียนจำนวน ๓๒ คน
        ๕. สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
มีนักเรียนจำนวน ๓๖ คน

       โดยนักเรียนที่เข้าอบรมดังกล่าว เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดใน ๕ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน และในการอบรมนี้จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนให้เหลือสาขาวิชาละ ๒๐ คน เพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

       มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ อาจารย์ปริยา นุพาสันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาแต่ละโรงเรียนแนะนำสถานที่และข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

 

 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM