Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

“ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
วันที่ 28/09/2014 15:50 ผู้เขียน admin Hits 583
Print Pdf Email RSS

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (กรุงเทพฯ) จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน ๑๗๘ คน ซึ่งมีกิจกรรมภาคปฏิบัติการต่างๆ ที่น่าสนใจด้านคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้รับการฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ทั้งยังได้รับความรู้ทางวิชาการและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และ ดร.วิชญา กันบัว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างมาก


[ ภาพกิจกรรม ]
 
  
  
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM