Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 19/09/2014 18:30 ผู้เขียน admin Hits 501
Print Pdf Email RSS

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานและมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีและนักกิจกรรมดีเด่นตามลำดับ ดังนี้

     ๑. น.ส.ณัชชา เต็มนุช*             ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม -

     ๒. นายธีรวัฒน์ จันทรัตน์           ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๙

     ๓. น.ส.ณัชชา แดงประเสริฐ       ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา         เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๖

     ๔. น.ส.เกศกนก ตั้งจิตรเจริญ     ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา         เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๙

     ๕. น.ส.กิตติมา สิริวิบูลย์โกวิท    ชั้นปีที่ ๒ เคมี                               เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๘

     ๖. น.ส.ศิรินทิพย์ เพชรโรจน์       ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชีววิทยา             เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๒

     ๗. น.ส.นันท์นภัส ชุมศรี            ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๑

     ๘. น.ส.หนึ่งฤทัย คำแดง           ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชีวเคมี               เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๔๑

     ๙. นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา           ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสถิติ                  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๔

     ๑๐. น.ส.สุมณฑา บูรณะเรข       ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๔

     ๑๑. น.ส.กรรณิการ์ ละอองทอง   ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๓

     ๑๒. น.ส.ภิรญา ฉัฐธนาธร          ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๔

     ๑๓. น.ส.วิภาวี เต็มนุช              ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาฟิสิกส์               เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๑

     ๑๔. น.ส.ณัฐพัชร์ ทรัพน์ศิริ        ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๒

     ๑๕. นายยศกร ตันติอภิบาลกุล   ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาชีววิทยา              เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๑

     ๑๖. น.ส.เจนจิรา ปิยะภักดิ์เมธี    ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๘

     ๑๗. น.ส.พจนา พจนวิชัยกุล       ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสถิติ                 เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๓

     ๑๘. น.ส.กมลทิพย์ วรศิลป์ชัย    ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ            เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖

     ๑๙. น.ส.ประภาพร มงคลแก้ว     ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจุลชีววิทยา         เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕

     ๒๐. นายมงคล นุชดี                 ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ            เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๒

     ๒๑. นายผลิน จิตตะสนธิ           ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์        เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๒

     ๒๒. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมด้วย

(*มีคะแนนการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCI_BUU Test) สูงสุด ๕ อันดับแรก)

 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM