Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ 01/09/2014 18:31 ผู้เขียน admin Hits 920
Print Pdf Email RSS
 

       นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนในงานพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔๗ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน  มีนิสิตเข้ารับรางวัล แบ่งตามประเภทดังนี้

        ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผู้มีผลการเรียนศึกษายอดเยี่ยมในกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การทหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาต่างๆ ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ  ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายธีวัฒน์ จันทรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเคมี    

       ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายธรณินทร์ ภาภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  น.ส.ธิรดา ปิยะนันท์ สาขาวิชาเคมี นายอภิรักษ์ วิเศษชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นายกาญจน์ภพ กัณหะสุต สาขาวิชาชีวเคมี น.ส.ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์ สาขาวิชาชีววิทยา น.ส.วิไลวัลย์ ฐิติรุ่งเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  นายธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย สาขาวิชาฟิสิกส์ นายศุภชัย มีชัย สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ น.ส.เนริสา ทอนศรี สาขาวิชาสถิติ

       ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ดำเนินการสอนในคณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยการสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับ ๑ ของแต่ละหลักสูตรวิชา ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๗๐ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายวัชระ มังสังข์ สาขาวิชาเคมี น.ส.วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา น.ส.ปณิดา ขัดสงคราม สาขาวิชาชีวิทยาศึกษา (แผน ก) นายอรรถพล แก้วโฉนด สาขาวิชาฟิสิกส์ น.ส. ว.อิสรา จำปา สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา (แผน ข) น.ส.สรินพร อุดมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ น.ส.วิณัฐกานต์ ภูชาดึก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ น.ส.อัจฉราวรรณ มหพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ น.ส.รินระวี พูลเกษม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM