Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑
วันที่ 25/08/2014 13:41 ผู้เขียน admin Hits 483
Print Pdf Email RSS

       ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนด จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นั้น
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวินประจำวัน โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับคณาจารย์ในคณะ โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมากที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ [ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๒ เรื่อง ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่นๆ (SJR Q4) จำนวน ๑๙ เรื่อง (ผู้วิจัยหลักทั้งหมด) ระดับชาติในฐานข้อมูล TCI จำนวน ๓ เรื่อง (ผู้วิจัยหลักทั้งหมด)] รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ใน Impact factor สูงที่สุด ได้แก่ ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา [ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor สูงที่สุด เท่ากับ ๔.๐๘๘ (๒๕๕๖) ในวารสาร  Journal of Proteomics เรื่อง  Proteomic identification of protein associated to mature spermatozoa in the Pacific oyster Crassostrea gigas] และรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ [ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ ในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๒ เรื่อง]

       ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้

       ๑. พิธีถวายพานพุ่มสักการะและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ๒. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย

       ๓. กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การจัดนิทรรศการจากภาควิชา, กิจกรรม Asian Kids Zone, การนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ ESS, การนำเสนอผลงานวิจัยทุนเรียนดี, การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์, นิทรรศการหน่วยงานภายนอก ได้แก่ คณะวิทยาการสารสนเทศ, คณะสหเวชศาสตร์, คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA), ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี, ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.๔) และ บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด

       ดูรายละเอียดต่างๆ และภาพกิจกรรมของการจัดงานได้ที่ http://science.buu.ac.th/sciweek31

 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM