Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 13/08/2014 18:28 ผู้เขียน admin Hits 486
Print Pdf Email RSS
       เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบการเรียนการสอน อีกทั้งได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร โดยมี ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมเชิญ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและปฐมโอวาท และมีการบรรยายในเรื่องต่างๆ ให้นิสิตใหม่ได้ทราบ ได้แก่ “การมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา และ “แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ” โดย คุณสยาม  ศรีพั่ว จากสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและประธานกรรมการหลักสูตร ร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM