Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 08/08/2014 11:54 ผู้เขียน admin Hits 382
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง UAD-202 หอประชุมธำรง บัวศรี ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา, ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๑ ในแต่ละสาขาวิชา, ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แนะนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และสโมสรนิสิตแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำกิจกรรมต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM