Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อม สอวน. ค่ายที่ ๑-๒๕๕๗
วันที่ 06/08/2014 10:41 ผู้เขียน admin Hits 476
Print Pdf Email RSS
 
       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ เชิญผู้ประสานงานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงและรับฟังแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนสาขาของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมด้วย
       ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปวันจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๔-๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนศูนย์อบรมฯ และศูนย์โรงเรียนขยายผล แยกเป็นดังนี้
       ศูนย์อบรม สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๕ ศูนย์ ได้แก่
          สาขาคณิตศาสตร์ อบรม ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
          สาขาเคมี อบรม ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
          สาขาคอมพิวเตอร์ อบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          สาขาชีววิทยา อบรม ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
          สาขาฟิสิกส์ อบรม ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
      ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่
          สาขาคณิตศาสตร์ อบรม ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
          สาขาเคมี อบรม ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
          สาขาชีววิทยา อบรม ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
          สาขาฟิสิกส์ อบรม ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
       ทั้งนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM