Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 06/08/2014 10:34 ผู้เขียน admin Hits 458
Print Pdf Email RSS
 

       เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าใจกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมอย่างมีระบบและฝึกเขียนโครงการโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตเป็นว่าที่บัณฑิตอันพึงประสงค์

       ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา บรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาต่อนักกิจกรรมเบื้องต้นและ “ความสำคัญของการประเมินผลการจัดโครงการ”, คุณนภดล รัตนหาหิระ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บรรยาย “การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการรับน้องประชุมเชียร์” และ คุณไพรัช ตันติศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เสวนา “ปัจจัยในการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์” โดยหลังการบรรยายเสร็จสิ้น ได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ/ความล้มเหลวในการจัดกิจกรรมนิสิต และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม เพื่อศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดและวางแผนร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะต่อไป 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
   


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM