Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

     ข่าวการศึกษาและวิจัย  
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๘ [28-ก.ย.-2558]
  ผศ.ดร.อนุกูล ตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริฯ [27-พ.ค.-2558]
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๗ [01-ก.ย.-2557]
  นิสิตรับมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑-๒๕๕๗ [12-ก.พ.-2557]
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์รับมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [10-ก.พ.-2557]
  มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [07-พ.ย.-2556]
  นิสิตคณะวิทย์ เข้ารับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๓” [22-ต.ค.-2556]
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๖ [27-ส.ค.-2556]
  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI [23-พ.ค.-2556]
  นิสิตรับรางวัลชมเชย นำเสนอผลงานฯ ในงานอนุกรมวิธานฯ ครั้งที่ ๓ [21-พ.ค.-2556]
  นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น [12-พ.ค.-2556]
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์รับมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [29-ม.ค.-2556]
  คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จาก สมศ. [28-ม.ค.-2556]
  มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเข้าปี ๑ ฯ [24-ก.ย.-2555]
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุน ดร.แถบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ [27-ส.ค.-2555]
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการต่อชุมชน [24-ส.ค.-2555]
  นิสิตคณะวิทย์ฯ รับเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๕๔ [08-มิ.ย.-2555]
  ตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO-IEC 17025:2005 [12-เม.ย.-2555]
  สวก.แนะนำบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง [24-ก.พ.-2555]
  สวทช.ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) [03-ก.พ.-2555]
  มจพ.สัมภาษณ์คณบดี ประกอบการทำข้อมูลวิจัยฯ [23-ก.ย.-2554]
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [05-ก.ย.-2554]
  นิสิตคณะวิทยาศาตร์เข้ารับรางวัลทุนมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ [23-ส.ค.-2554]
  สถานีสีเขียว THAI PBS สัมภาษณ์งานวิจัยพลังงานทางเลือกใหม่จากใบหญ้าขน [15-ส.ค.-2554]
  เข้าร่วมประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ.)๒-๗ สาขาฟิสิกส์ [12-ก.ค.-2554]
  อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับทุน Fulbright 2011 [14-มิ.ย.-2554]
  +จรรยาบรรณ [08-มิ.ย.-2554]
  โครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ [18-พ.ค.-2554]
  ข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา [23-มี.ค.-2554]
  คณะวิทยาศาสตร์เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มรภ.อย. [23-ก.พ.-2554]
  คณะวิทย์เข้าพบอธิการบดี มรภ.อย.และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ [21-ก.พ.-2554]
  -ปชส.ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน [04-ก.พ.-2554]
  สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) [17-ม.ค.-2554]
  สวทช.ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการวิจัยแก่คณะวิทยาศาสตร์ [13-ม.ค.-2554]
  สอบสัมภาษณ์โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ [21-ธ.ค.-2553]
  ความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการวิจัย [18-ต.ค.-2553]
  การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.ตรี รับตรง ๑๒ จังหวัด [18-ต.ค.-2553]
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาวิจัย [13-ต.ค.-2553]
  ทุนศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ [13-ต.ค.-2553]

     ข่าวกิจกรรม  
  โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [28-ส.ค.-2559]
  โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [27-ส.ค.-2559]
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓ [22-ส.ค.-2559]
  โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [05-ส.ค.-2559]
  ทำบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [10-ก.ค.-2559]
  โครงการเรียนวิทย์ติดทะเล [09-ก.ค.-2559]
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย [04-ก.ค.-2559]
  ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา [04-ก.ค.-2559]
  โครงการบริการวิชาการแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข [04-ก.ค.-2559]
  โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : แบ่งปันน้ำใจงาม [27-มิ.ย.-2559]
  โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : ไหว้พระ “หัวใจใฝ่ธรรมะ” [27-มิ.ย.-2559]
  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ [13-มิ.ย.-2559]
  โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๙ [08-เม.ย.-2559]
  โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [28-มี.ค.-2559]
  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร [14-มี.ค.-2559]
  พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [29-ก.พ.-2559]
  ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๕ [15-ก.พ.-2559]
  โครงการค่ายวิชาการ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” โรงเรียนราชินีบูรณะ [25-ม.ค.-2559]
  งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ [11-ม.ค.-2559]
  โครงการซายน์คืนถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [21-ธ.ค.-2558]
  โครงการคุณธรรมนำใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [10-พ.ย.-2558]
  พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [05-ต.ค.-2558]
  โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [11-ก.ย.-2558]
  โครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [31-ส.ค.-2558]
  โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [28-ส.ค.-2558]
  โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [28-ส.ค.-2558]
  โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [24-ส.ค.-2558]
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๒ [19-ส.ค.-2558]
  ค่าย “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด [27-มิ.ย.-2558]
  โครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม [22-มิ.ย.-2558]
  โครงการคุณธรรมนำใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [04-มิ.ย.-2558]
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [30-พ.ค.-2558]
  โครงการทำบุญสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ [12-พ.ค.-2558]
  โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๘ [10-เม.ย.-2558]
  การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ (TBO 12) [08-เม.ย.-2558]
  กีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [26-มี.ค.-2558]
  พิธีปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [23-มี.ค.-2558]
  พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒-๒๕๕๗ [03-มี.ค.-2558]
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๔ [10-ก.พ.-2558]
  คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี ๒๕๕๘ [19-ม.ค.-2558]
  งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ [12-ม.ค.-2558]
  เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ [09-ธ.ค.-2557]
  โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ [21-ต.ค.-2557]
  พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑-๒๕๕๗ [05-ต.ค.-2557]
  “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ [28-ก.ย.-2557]
  งานเกษียณอายุราชการและต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ [23-ก.ย.-2557]
  พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [19-ก.ย.-2557]
  โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [01-ก.ย.-2557]
  โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [01-ก.ย.-2557]
  โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [28-ส.ค.-2557]
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑ [25-ส.ค.-2557]
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ” ครบรอบ ๕๙ ปี [08-ก.ค.-2557]
  โครงการค่ายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” [08-ก.ค.-2557]
  โครการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๗ [24-เม.ย.-2557]
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [26-มี.ค.-2557]
  งานน้ำใจซายน์...๕๖ [12-มี.ค.-2557]
  พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [10-มี.ค.-2557]
  ประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [10-ก.พ.-2557]
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๓ [05-ก.พ.-2557]
  ทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ [27-ธ.ค.-2556]
  ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗ [24-ธ.ค.-2556]
  เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ [16-ธ.ค.-2556]
  ร่วมปลูกปะการัง เกาะขาม ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [16-ธ.ค.-2556]
  โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ล่วงลับ และกิจกรรมซายน์คืนถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [09-ธ.ค.-2556]
  กีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [25-พ.ย.-2556]
  พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [07-ต.ค.-2556]
  โครงการจุลชีววิทยาสืบสานวัฒนธรรมไทย [26-ก.ย.-2556]
  งานเกษียณอายุราชการ ต้อนรับบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อและบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ [24-ก.ย.-2556]
  Science Night ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [09-ก.ย.-2556]
  โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : การแข่งขันโบว์ลิ่ง [09-ก.ย.-2556]
  พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [06-ก.ย.-2556]
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๐ [21-ส.ค.-2556]
  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง [29-ก.ค.-2556]
   ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ” [09-ก.ค.-2556]
  ซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [09-ก.ค.-2556]
  โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [26-มิ.ย.-2556]
  ซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [18-มิ.ย.-2556]
  โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [03-มิ.ย.-2556]
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [31-พ.ค.-2556]
  การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ และ ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ [20-พ.ค.-2556]
  ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [22-เม.ย.-2556]
  พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [11-มี.ค.-2556]
  ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [26-ก.พ.-2556]
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ [11-ก.พ.-2556]
  กีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๒ [04-ก.พ.-2556]
  ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๒ [29-ม.ค.-2556]
  ประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [28-ม.ค.-2556]
  งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำ ๒๕๕๖ [26-ธ.ค.-2555]
  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ [21-ธ.ค.-2555]
  เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ [11-ธ.ค.-2555]
  กีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [04-ธ.ค.-2555]
  Walk Rally พี่เยือนน้องทราย ณ ชายหาดบูรพา [19-พ.ย.-2555]
  พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [09-พ.ย.-2555]
  วันน้ำใจซายน์...๕๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [09-ต.ค.-2555]
  พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [02-ต.ค.-2555]
  งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [24-ก.ย.-2555]
  ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา [03-ก.ย.-2555]
  ร่วมปลูกป่าชายเลน ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี [22-ส.ค.-2555]
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก คร้ังที่ ๒๙ [21-ส.ค.-2555]
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรม "วัน ๘ กรกฎ" [09-ก.ค.-2555]

     ข่าวกิจกรรมเด่น  
  +การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ-พนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ [05-ก.ย.-2554]
  +tqf [03-พ.ค.-2554]
  +KM คณะวิทยาศาสตร์ [14-ธ.ค.-2553]
  +โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ๑๓ ฟอนต์ [08-ธ.ค.-2553]
  +เสริมประสบการณ์จากพี่ให้น้อง 53 [12-พ.ย.-2553]

     ข่าวทั่วไป  
  ต้อนรับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ดูงาน [27-ส.ค.-2559]
  ต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ดูงาน [25-ส.ค.-2559]
  ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี [09-ก.ค.-2559]
  ต้อนรับ Ehime University ประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา [28-มิ.ย.-2559]
  ลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ระดับอุตสาหกรรม" [27-มิ.ย.-2559]
  ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.นเรศวร ดูงาน [24-มิ.ย.-2559]
  ร่วมจัดนิทรรศการ เทศกาลกินกุ้งกินปลา ตลาดน้ำบางคล้า [07-มิ.ย.-2559]
  ร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ [12-เม.ย.-2559]
  โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [25-มี.ค.-2559]
  นิสิต ป.โท รับรางวัล BEST ORAL PRESENTATION ในงานประชุม PACCON 2016 [25-มี.ค.-2559]
  คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจสอบเงินทดรองจ่าย [17-มี.ค.-2559]
  ต้อนรับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน [14-มี.ค.-2559]
  บุคลากรเข้ารับรางวัล “ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น” ในการประชุม HERP Congress IV [09-ก.พ.-2559]
  บุคลากรเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาวิจัยแห่งชาติ [04-ก.พ.-2559]
  บุคลากรรับรางวัล Excellence Poster Presentation Award ในการประชุม NATPRO6 [27-ม.ค.-2559]
  บุคลากรเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [18-ม.ค.-2559]
  ร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE CITIZEN SCIENCE CONFERENCE [04-ม.ค.-2559]
  ต้อนรับโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี ดูงาน [11-ธ.ค.-2558]
  ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ "๕ ธันวามหาราช" [08-ธ.ค.-2558]
  ร่วมจัดนิทรรศการ รวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Bangsaen Health Fair) [08-ธ.ค.-2558]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดูงาน [27-พ.ย.-2558]
  เจ้าภาพร่วมเทศน์มหาชาติฯ กัณฑ์ทศพร [19-พ.ย.-2558]
  ต้อนรับบุคลากรจาก Universitas DR.Soetomo สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [17-พ.ย.-2558]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ศึกษาดูงาน [12-พ.ย.-2558]
  บุคลากรเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลฯ ในงาน วทท ๔๑ [10-พ.ย.-2558]
  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [09-ต.ค.-2558]
  ร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [20-ส.ค.-2558]
  ทำบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [13-ก.ค.-2558]
  โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [26-มิ.ย.-2558]
  คณะวิทยาศาสตร์บันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา [05-มิ.ย.-2558]
  นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum [02-มิ.ย.-2558]
  บุคลากรได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา “กระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ” [27-พ.ค.-2558]
   โครงการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี [14-พ.ค.-2558]
  โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) [12-พ.ค.-2558]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงาน [28-เม.ย.-2558]
  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [26-มี.ค.-2558]
  ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ "๕ ธันวามหาราช" [09-ธ.ค.-2557]
  เปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [04-ธ.ค.-2557]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด [28-พ.ย.-2557]
  ร่วมงานพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [21-ต.ค.-2557]
  ร่วมงานเกษียณฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๗ [26-ก.ย.-2557]
  Happy 8 : โครงการแบ่งปันน้ำใจงาม และ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการสื่อสาร [23-ก.ย.-2557]
  ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดูงาน [19-ก.ย.-2557]
  ร่วมโครงการบางแสนโนโฟม (Bangsaen no foam) [19-ก.ย.-2557]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เชียงใหม่ ดูงาน [15-ส.ค.-2557]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดูงาน [06-ส.ค.-2557]
  โครงการเริ่มด้วยใจไปด้วยกัน [18-ก.ค.-2557]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ดูงาน [10-ก.ค.-2557]
  คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [19-มิ.ย.-2557]
  บุคลากรร่วมแข่งขันกีฬา "อ่างแก้วเกมส์" ครั้งที่ ๓๓ [14-พ.ค.-2557]
  ต้อนรับ มรภ.นครศรีธรรมราช ดูงาน [23-เม.ย.-2557]
  ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร ดูงาน [09-เม.ย.-2557]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน [02-เม.ย.-2557]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี มรภ.นครสวรรค์ ดูงาน [31-มี.ค.-2557]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดูงาน [27-ก.พ.-2557]
  ไหว้พระ ๙ วัด “หัวใจใฝ่ธรรมะ” [24-ก.พ.-2557]
  บุคลากรร่วมแข่งขันเปตอง วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ [30-ม.ค.-2557]
  บุคลากรรับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น HERP CONGRESS II [29-ม.ค.-2557]
  พบปะและชี้แจงการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. [27-ม.ค.-2557]
   เสนอชื่อผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ในการเลือก “คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย” [23-ม.ค.-2557]
  เสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ [23-ม.ค.-2557]
  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มรภ.เชียงใหม่ ดูงาน [14-ม.ค.-2557]
  กินดีมีสุข ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [08-ม.ค.-2557]
  ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวามหาราช" [07-ธ.ค.-2556]
  เจ้าภาพร่วมเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มหาพน ประจำปี ๒๕๕๖ [08-พ.ย.-2556]
  ต้อนรับนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาดูงาน [29-ต.ค.-2556]
  สายสวรรค์ ขยันยิ่ง สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิทย์ คราบน้ำมัน จ.ระยอง [18-ต.ค.-2556]
  ร่วมงานเกษียณฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๖ [27-ก.ย.-2556]
  ร่วมงานเกษียณอัยการจังหวัดชลบุรี [18-ก.ย.-2556]
  ต้อนรับนักเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. ดูงานและใช้ห้องปฏิบัติการ [30-ส.ค.-2556]
  ต้อนรับนิสิตทุน พสวท. เยี่ยมชมหน่วยงาน [27-ส.ค.-2556]
  ร่วมปล่อยพันธู์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน-เทศบาลเมืองแสนสุข [13-ส.ค.-2556]
  ร่วมปลูกป่ากับการไฟฟ้าศรีราชา [01-ส.ค.-2556]
  คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [16-ก.ค.-2556]
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี ๒๕๕๖ [01-ก.ค.-2556]
  ต้อนรับ มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานฯ [01-ก.ค.-2556]
  ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [29-พ.ค.-2556]
  ร่วมการประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ [29-พ.ค.-2556]
  นิสิต ป.โท รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ [29-พ.ค.-2556]
  ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress (SPC 2013) [29-พ.ค.-2556]
  ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมจัดการประชุม ICAPMA 2013 [29-พ.ค.-2556]
  ประชุมร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า OTOP [15-พ.ค.-2556]
  ร่วมประชุมสัมมนา “ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของ สกอ. [26-เม.ย.-2556]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ดูงาน [04-เม.ย.-2556]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงาน [01-เม.ย.-2556]
  ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่อัยการจังหวัดชลบุรี [29-มี.ค.-2556]
  ภาควิชาฟิสิกส์ต้อนรับหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยฯ [29-มี.ค.-2556]
  ร่วมโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน) [20-มี.ค.-2556]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน [15-มี.ค.-2556]
  ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน [13-มี.ค.-2556]
  คณะวิทย์ฯ ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายค่าย Talented Camp 2013 [13-มี.ค.-2556]
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒ [08-มี.ค.-2556]
  เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยชาน้ำมันฯ [08-มี.ค.-2556]
  ร่วมสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ ๕" [01-มี.ค.-2556]
  ปชส.คณะ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำรายการโทรทัศน์ [26-ก.พ.-2556]
  คณะวิทย์ให้การต้อนรับ Mulawarman University, Indonesia. [26-ก.พ.-2556]
  ร่วมงานมนุษย์กับสังคม ๕๖ [14-ก.พ.-2556]
  BIOTECT รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม [13-ก.พ.-2556]
  ร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านบูรพาจันทบุรี [06-ก.พ.-2556]
  ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดทำรายการทีวี BUU & Network Channel [06-ก.พ.-2556]

     ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์  
  .ประชาสัมพันธ์ Invitation to the 52nd CCOP Annual Session [08-ก.ย.-2559]
  .ประกาศคะแนนสอบโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [08-ก.ย.-2559]
  .รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๙ [23-ส.ค.-2559]
  .กรอบเวลาการยื่นตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [18-ส.ค.-2559]
  .การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [18-ส.ค.-2559]
  .รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [18-ส.ค.-2559]
  .รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา [12-ส.ค.-2559]
  .รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับ ป.โท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [02-ส.ค.-2559]
  .รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [29-ก.ค.-2559]
  .รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ (เรียนเดือนตุลาคม) [17-ก.พ.-2559]
  .รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ [17-ก.พ.-2559]
  .ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ [05-ก.พ.-2559]
  .ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [20-ม.ค.-2559]
  .ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๙ [23-ธ.ค.-2558]
  .ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙ [14-ธ.ค.-2558]
  .ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๙ [23-พ.ย.-2558]
  .หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยอาคารชุดของมหาวิทยาลัย ในส่วนโควต้าของคณะวิทยาศาสตร์ [15-มิ.ย.-2558]
  .การให้เงินรางวัลการผลิตคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ [18-มี.ค.-2558]
  .ปชส.โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล) [03-ธ.ค.-2557]
  .ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้-ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ-เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [30-ส.ค.-2556]
  .โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน [20-พ.ค.-2556]

     ข่าวอบรมและสัมมนา  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)” [08-ก.ย.-2559]
  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ภาควิชาฟิสิกส์ [29-ส.ค.-2559]
  สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [10-ส.ค.-2559]
  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [05-ส.ค.-2559]
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [05-ส.ค.-2559]
  การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab [04-ส.ค.-2559]
  การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน [29-ก.ค.-2559]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ [21-ก.ค.-2559]
  โครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [20-ก.ค.-2559]
  “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๒ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน OP องค์กร [13-ก.ค.-2559]
  “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๑ : การจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร [11-ก.ค.-2559]
   โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน-ตำรา [28-มิ.ย.-2559]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี [24-มิ.ย.-2559]
  โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ [20-มิ.ย.-2559]
  ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๘ [02-มิ.ย.-2559]
  หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเตรียมเอกสารและแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [18-พ.ค.-2559]
  KM ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (มอก.๒๖๗๗) [13-พ.ค.-2559]
  KM การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ [13-พ.ค.-2559]
  โครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning [13-พ.ค.-2559]
  การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒-๒๕๕๙ [09-เม.ย.-2559]
  ร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ ๖ [14-มี.ค.-2559]
  การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ [10-มี.ค.-2559]
  โครงการอบรม แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R [10-มี.ค.-2559]
  การตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและการหาปริมาณเซลล์อย่างง่ายด้วยวิธีไหลผ่านแบบอัตโนมัติ [03-มี.ค.-2559]
  โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [28-ก.พ.-2559]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน จ.ระยอง [11-ก.พ.-2559]
  การใช้โปรแกรม R สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ [18-ม.ค.-2559]
  โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง Ethics for publications [06-ม.ค.-2559]
  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [04-ม.ค.-2559]
  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ [22-ธ.ค.-2558]
  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [21-ธ.ค.-2558]
  โครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการวิจัย [18-ธ.ค.-2558]
  อบรมใช้งาน e-meeting ม.บูรพา และระบบ intranet คณะวิทยาศาสตร์ [17-ธ.ค.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับคณะและของภาควิชา [16-พ.ย.-2558]
   โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย [10-พ.ย.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ [10-พ.ย.-2558]
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัจจัยในการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิตใหม่ให้ประสบความสำเร็จ” [02-พ.ย.-2558]
  การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ [15-ก.ย.-2558]
  การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน [15-ก.ย.-2558]
  โครงการให้ความรู้จริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [15-ก.ย.-2558]
  โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น [07-ก.ย.-2558]
  ประชุมเตรียมความพร้อม สอวน. ค่ายที่ ๑-๒๕๕๘ [28-ส.ค.-2558]
  โครงการปฐมนิเทศใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [08-ส.ค.-2558]
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [08-ส.ค.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ (ระยะที่ ๒) [05-ส.ค.-2558]
  การใช้งานสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Google Drive) [15-ก.ค.-2558]
  การอบรมเตรียมความพร้อมแก่ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก [14-ก.ค.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน” ครั้งที่ ๒ [13-ก.ค.-2558]
  โครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๒ : การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ [08-ก.ค.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีแมสสเปกโทรเมตรี” [02-ก.ค.-2558]
  โครงการสัมมนาประจำปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์ [23-มิ.ย.-2558]
  รู้ทันงานประกัน ๕๗ [08-มิ.ย.-2558]
  การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น เพื่อการสอนและการวิจัยทางชีววิทยา [08-มิ.ย.-2558]
  โครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๑ [18-พ.ค.-2558]
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ [01-พ.ค.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ ๑-๒๕๕๘ [28-เม.ย.-2558]
  โครงการให้ความรู้จริยธรรมวิจัย [27-เม.ย.-2558]
  บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๗ [03-เม.ย.-2558]
  สัมมนาเครือข่ายสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๓ [30-มี.ค.-2558]
  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนพิเศษที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [23-มี.ค.-2558]
  การบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา- หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla 3.2 : สำหรับผู้ดูแลระบบ [26-ก.พ.-2558]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ [27-ม.ค.-2558]
  โครงการอบรมบรรยาย “การติดตามตรวจสอบและประเมินมลพิษทางทะเล กรณีศึกษา ประเทศสวีเดนและประเทศไทย” [20-ม.ค.-2558]
  อบรมครูฯ สะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ : การอบรมหลักวิธีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม [19-ม.ค.-2558]
  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [05-ม.ค.-2558]
  โครงการฝึกอบรมระบบจัดการการฝึกงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [24-ธ.ค.-2557]
  ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [09-ธ.ค.-2557]
  การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเก็บตัวอย่างในการทำวิจัย กรณีศึกษา ณ บริเวณเกาะเสม็ด จ.ระยอง [13-พ.ย.-2557]
  โครงการอบรม Planning Scientific Research Projects [13-พ.ย.-2557]
  โครงการจัดทำ KPI รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน [31-ต.ค.-2557]
  ประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายวิจัย NANO SEA [31-ต.ค.-2557]
  โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [24-ต.ค.-2557]
  การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [20-ต.ค.-2557]
  โครงการการจัดการเรียนการสอนทางเคมีผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา [13-ต.ค.-2557]
   โครงการเสวนาการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) [10-ต.ค.-2557]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า pH..ทฤษฎีและการใช้งาน [10-ต.ค.-2557]
  ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [05-ต.ค.-2557]
  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [13-ส.ค.-2557]
  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [08-ส.ค.-2557]
  การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ กรอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [07-ส.ค.-2557]
  ประชุมเตรียมความพร้อม สอวน. ค่ายที่ ๑-๒๕๕๗ [06-ส.ค.-2557]
  สัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [06-ส.ค.-2557]
  การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (ผศ.) [06-ส.ค.-2557]
  ผลงานวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ใน EPC2014 [31-ก.ค.-2557]
  โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ [28-ก.ค.-2557]
  การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา [27-มิ.ย.-2557]
  โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ [24-มิ.ย.-2557]
  โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [21-มิ.ย.-2557]
  ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน [09-มิ.ย.-2557]
  การเขียนโครงการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑ [30-พ.ค.-2557]
  การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ [21-พ.ค.-2557]
  ประชุมการจัดทำและการบริหารงบประมาณร่วมกับกองแผนงาน ม.บูรพา [21-พ.ค.-2557]
  โครงการอบรมครูผู้นำการเปลียนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน (วิทยาศาสตร์) [19-พ.ค.-2557]
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา” [31-มี.ค.-2557]
  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๖ [25-มี.ค.-2557]
  โครงการบรรยาย เรื่อง การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย [10-มี.ค.-2557]
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน [27-ก.พ.-2557]
  อบรมการใช้โปรแกรมฯ การคุณภาพการศึกษา (DSci-SAR) สำหรับผู้ประเมิน [25-ก.พ.-2557]
  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [21-ก.พ.-2557]
  อบรมการทำตัวอย่างให้แห้งโดยเทคนิคแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze dryer) [18-ก.พ.-2557]
Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM