Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของคณะ รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากร รับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (038-103050)
         
งานสารบรรณ 3011   งานยานพานะ 3050
งานประชุมและพิธี 3050, 3064   งานธุรการ 3010, 3011
งานประชาสัมพันธ์ 3157   งานสวัสดิการ 3050
งานอาคารสถานที่ 3050      
         
งานคลังและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (038-103160)
         
งานงบประมาณ 3064   งานจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ 3018
งานบัญชี 3160   งานยืมวัสดุครุภัณฑ์ 3018
งานการเงิน 3017   งานการทำสัญญาซื้อจ้าง 3018
งานเบิกจ่ายเงิน 3160   งานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ 3018
งานวิเคราะห์งบประมาณ 3064      
งานวิเคราะห์แผน 3012      
งานวิเคราะห์กำลังอัตรา 3064      
งานการวิจัย 3064      
งานประเมินผล 3064      
         
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (038-103158)
         
สรุปข้อมูลประกันคุณภาพ        
รายงานการประเมินตนเอง        
 
งานบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (038-103051)
         
งานจัดการเรียนการสอน 3052   รับสมัครนิสิตใหม่  
จัดการรายวิชาบริการของคณะ 3052   การความร่วมมือ/ บริการทางวิชาการ  
งานฝึกงานของนิสิต 3051   โอลิมปิกวิชาการ 3052
งานบัณฑิตศึกษา 3085   ค่าย SCG SCI CAMP  
งานติดตามผลบัณฑิต     โครงการเพชรบูรพา  
โครงการบัณฑิต 3034   โครงการ สควค.  
โสตทัศนศึกษา 3157, 3033   งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 3159
         
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (038-103151)
         
หลักสูตรปริญญาตรี     หลักสูตรปริญญาเอก  
หลักสูตรปริญญาโท     หลักสูตรสาขาต่อเนื่อง  
         
         
งานกิจการนิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (038-103157)
         
งานส่งเสริมกิจกรรมนิสิต     งานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
งานวินัยและพัฒนานิสิต     งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
แนะแนวอาชีพและจัดหางาน     งานโครงการประจำปี  
         


Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM