Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 จรรยาบรรณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  
 จรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา   
 คู่มืออาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM