Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ-พนักงาน คณะวิทยาศาสตร์

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการฯ  กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์  


ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการฯ  กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (รอบที่ ๒) (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 


ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 


การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
 


การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ  กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ( ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ ( ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ( ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ ( ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ ( ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 


เกฑ์การกำหนดตัวชี้วัด/ คู่มือการปฏิบัติข้าราชการกลุ่มผู้ดำรงประเภทวิชาการ


Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM