Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

km
 คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (ก.พ.ร.)

 โลกหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลง (8 ม.ค.56)
 ความดีงาม
 คิดอย่างโจรสลัด
 การเพิ่มมูลค่างานมันเป็นอย่างไร?
 สมบัติ ๔

 บรรยาย : "วิจัยอย่างไรให้สนุก" โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
 บรรยาย : "กว่าจะเป็นศาสตราจารย์" โดย ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
 บรรยาย : "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" (part 2) โดย ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง และ ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
 บรรยาย : "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" (part 1) โดย ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง และ ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

 มีวันนี้เพราะเรียนเคมีที่บางแสน

ประเด็นความรู้ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (2 มิ.ย.59)
 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่และทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 (1 พ.ค.58)
 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) (13 มิ.ย.58)
 สรุปประเด็นความรู้ : การทำวิจัยในชั้นเรียน (16 พ.ค.57)
 สรุปประเด็นความรู้ เรื่อง การเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอน หรือ หนังสือ เรืองอะไรดี (30 พ.ค.56)
 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 สรุป : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑ (2 มิ.ย.57)
 ระบบการจัดการสารเคมี
 บันทึก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย (KM) เรื่องการบริหารโครงการวิจัย : มิติด้านการเงิน

 การจัดทำและบริหารงบประมาณ (28 พ.ค.57)

การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (17 พ.ค.59)
 การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน กรอบตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (7ส.ค.57)
 การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (4 ส.ค.57)
ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน (11 มิ.ย.57)

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM