Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์


 

คณะวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่
1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
3. ภาควิชาเคมี
4. ภาควิชาชีววิทยา
5. ภาควิชาฟิสิกส์
6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
3. ภาควิชาชีววิทยา
5. ภาควิชาเคมี
7. ภาควิชาชีวเคมี
9. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ภาควิชาฟิสิกส์
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา
6. ภาควิชาวาริชศาสตร์
8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต
- หลักสูตร วท.บ. 12 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลชีวภาพ
- หลักสูตร วท.บ. (ต่อเนื่อง) ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
- หลักสูตร ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- หลักสูตร วท.ม. 15 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์โพลีเมอร์
- หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร กศ.ม. ดำเนินร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตร ปร.ด. 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ.2519 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และรับนิสิต เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นต้นมาจนจบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ.2533

 

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM