Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปรัชญา (Philosophy)
 
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คณธรรม ชี้นำสังคม
 
 
วิสัย ทัศน์ (Vision)
   
โดดเด่นด้านวิจัย
สร้างบัณฑิตคุณภาพดี
  ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีนวัตกรรมสู่สังคม
 
 
พันธ กิจ (Mission)
 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมและร่วมสร้างสังคม อุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง บนฐานของธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง
วัฒนธรรมในองค์กร
S = Spirit แข็งขันอาสา
C = Create สร้างสรรค์พัฒนา
I = Innovate นำมาซึ่งนวัตกรรม
E = Ethic คุณธรรมนำใจ
N = Nimble ฉับไวในหน้าที่
C = Cooperate ประสานสามัคคี
E = Elate มีจิตแจ่มใส
นโยบาย คณะวิทยาศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการพัฒนาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด ล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการ
6. ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
7. ส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม
8. ให้มีระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสืบทอดการทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม
เป้า หมาย
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตให้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด ล้อม ตลอดจนเป็นคนดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถก้าวทันวิทยาการสากล
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อ เนื่อง
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เป็นการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างความ เข้มแข็งของประเทศ

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM