Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

 
บริการห้องสมุด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย พัฒนามาจากห้องอ่านหนังสือ

บริการสารสนเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักคอมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์กลางและผู้นำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้เริ่มดำเนินการโครงการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกงานและปฏิบัติงานของนิสิตด้านการเรียนการสอนและของบุคลากร

สวัสดิการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยบูรพาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 เดิมใช้ชื่อว่า " โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์ " โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พลเอกอาทิตย์ กำลังเอกบริจาคอาคาร 2 ชั้น ตามรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน

- หอพัก
- โรงอาหาร

ธนาคารและไปรษณีย์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ธนาคาร
- ธนาคารนครหลวงไทย (ป้อมยาม ซอยสดใส)
- ธนาคารกรุงไทย (ตรงข้าม ตึก ภปร.)

ATM
- กรุงไทย
หน้าธนาคารกรุงไทย
ใต้ตึก KB
หน้าสำนักคอมพิวเตอร์
- กรุงเทพ
หน้าตึก ภปร.
- นครหลวงไทย
หน้าธนาคารนครหลวงไทย
- ไทยพาณิชย์
หน้า ตึก ภปร.
- กสิกรไทย
หน้า ตึก ภปร.


ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใต้ตึก ภปร.)
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
เบอร์โทร : 0-3839-0665

สถานที่สำคัญใกล้มหาวิทยาลัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับฐานะ เป็นมหาวิทยลัยเอกเทศชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2534 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จึงได้รับการจัดให้เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชาตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์

สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาศให้สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบัน วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนเดิม)

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยอมรับจาก สุขาภิบาลแสนสุข ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแสนสุข เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2531 พร้อมกันนี้ได้ขยาย พื้นที่ความรับผิดชอบจาก 12.5 ตารางกิโลเมตร (15 หมู่บ้าน) เป็น 20.268 ตารางกิโลเมตร (20 หมู่บ้าน) ด้วยศักยภาพของท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และในปีพ.ศ. 2536 เทศบาลฯ จึงได้รับการยกฐานะ เป็นเมืองลักษณะพิเศษ (เมืองท่องเที่ยว)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM