Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา คณิตศาสตร์ ก่อตั้งพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2498 ขณะนั้นมีห้องพักอาจารย์อยู่ที่ชั้น 4 อาคารฟิสิกส์ หลังจากที่สำนักงานอธิการบดีย้ายไปยังอาคาร ภปร. แล้วได้มอบอาคารอำนวยการหลังเดิมให้กับภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ]
ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2524 ปัจจุบันการดำเนินงานของภาควิชาเคมีประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย และทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยเน้นใน 5 สาขาวิชาคือ สาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีอนินทรีย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาเคมีฟิสิกัล และสาขาพอลิเมอร์

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]
ภาควิชาจุลชีววิทยา หลังจาก มศว.บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอน 131 และได้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงเวลาต่อมานั้นภาควิชาจุลชีววิทยาได้เป็นหน่วยราชการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สถานที่ตั้งปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยามีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 5, 6, 7 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]
ภาควิชาชีวเคมี

ชีวเคมี เป็นศาสตร์หนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่เป็นกำลังสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การเรียนการสอนตามหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมีได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเริ่มพื้นฐานจากการทำความเข้าใจสารชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ ทั้งในด้านโครงสร้างโมเลกุล คุณสมบัติ และการทำงานร่วมกันของสารชีวโมเลกุลดังกล่าวเมื่ออยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิต ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม จากนั้นจึงนำความรู้พื้นฐานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การตัดต่อพันธุกรรม การโคลน การพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแพทย์และเภสัชกรรม โภชนาการ พิษวิทยา และการผลิตพลังงานทดแทน ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและการศึกษาดูงาน จากสถานที่วิจัยจริง

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ทำหน้าที่ผลิตศึกษาศาสตรบัณฑิต ต่อมาได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สำเร็จเป็นรุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2524 และในปี พ.ศ. 2533 สถาบันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา การดำเนินงานของภาควิชาประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาศึกษา จัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ.2537 เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร วท.บ.
พ.ศ.2539 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
พ.ศ.2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2541 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]
ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ เดิมชื่อ "แผนกวิชาฟิสิกส์" ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อม คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ วิทยาลัยการศึกษาบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ในระยะแรกดำเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ.) ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษาไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มัธยมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยการศึกษาบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรใหม่ในหลายด้าน แผนกวิชาฟิสิกส์ วิทยาลัยการศึกษาบางแสน จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ.2519

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]

ภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน โดยในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมอย่าง ยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาในสาขาวาริชศาสตร์ ทั้งนี้เพราะอยู่ใกล้กับทะเล อ่างเก็บน้ำ และแม่น้ำหลายสาย มีแหล่งทำการประมง และการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ประกอบกับมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้ดำเนินงานในด้านพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถาน เลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม อันเป็นรากฐานสำคัญที่สามารถช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขานี้ได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งภาควิชา วาริชศาสตร์ เพื่อเปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๖

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ]
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พ.ศ.2533 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ณ อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1
พ.ศ.2534 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2534)
พ.ศ.2535 เปิดใช้อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตร วท.บ. เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
พ.ศ.2549 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตร วท.บ. เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

[ บุคลากร ] - [ เยี่ยมชมเว็บไซด์ ] - [ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ] - [ ประกันคุณภาพฯ ]  


Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM