กิจกรรมเสริมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd
   
  หน้าแรก  
  มคอ.๑  
  มคอ.๒  
  มคอ.๓  
  มคอ.๔  
  มคอ.๕  
  มคอ.๗  
  แบบฟอร์ม  
  TQF.BUU  
  สกอ.  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว TQF ของคณะ
เอกสารประกอบการอบรม มคอ.5 ของ ดร.นฤมล เผือกขาว (๒๔ ก.ย.๒๕๕๔)
             - การจัดทำ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา.ppt
             - การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา.doc
             - ฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา.doc
เอกสารประกอบการบรรยาย มคอ.3 ของ รศ.สุภาพ ณ นคร (๔-๕ เม.ย.๒๕๕๔)

โครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม..นำสู่วิจัยในชั้นเรียน (๑๖-๑๗ ก.พ.๒๕๕๕)
 • คำสั่ง
 • ผลการประเมิน
 • โครงการแนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (๑๕ ก.พ.๒๕๕๕)
 • คำสั่ง
 • ผลการประเมิน
 • โครงการอบรมเทคนิคการสอนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๗ ก.ย.๒๕๕๔)
 • คำสั่ง
 • ผลการประเมิน
 • โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 • คำสั่ง
 • ผลการประเมิน

 • กิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการจัดทำ TQF
  ประชุมสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๖-๑๗ พ.ค.๒๕๕๕)
  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ (๑ มี.ค.๒๕๕๕)
  โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม ..นำสู่วิจัยในชั้นเรียน (๑๖-๑๗ ก.พ.๒๕๕๕)

  เข้าร่วมประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ.)๒-๗ สาขาฟิสิกส์ (๑๘ มิ.ย.๒๕๕๔)
  ตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                 มคอ. 2  ดาวน์โหลด 
                 มคอ. 3  ดาวน์โหลด 
                 มคอ. 4  ดาวน์โหลด 
                 มคอ. 5  ดาวน์โหลด 
                 มคอ. 6  ดาวน์โหลด 
                 มคอ. 7  ดาวน์โหลด 

  สัมมนาประจำปี ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ (๒๗ พ.ค.๒๕๕๔)
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรมการเขียน SAR-2553 (๒๖ พ.ค.๒๕๕๔)
  เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรม...นำสู่รายละเอียดของรายวิชา (๓-๕ เม.ย.๒๕๕๔)
  การเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (๑๓ ก.ค.๒๕๕๓)
  สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 (๒๑ พ.ค.๒๕๕๓)
  การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ระยะที่ 2 (๗-๙ มี.ค.๒๕๕๓)
  การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ระยะที่ 1 (๑๕ ม.ค.๒๕๕๓)
  การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (๒๐ ส.ค.๒๕๕๒)
  จัดทำรายละเอียดหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (๑๘ ก.ค.๒๕๕๒)
  สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี  2552 (๑๒-๑๓ พ.ค.๒๕๕๒)
  ประชุมเสวนา TQF (๗ เม.ย.๒๕๕๒)